გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები და პუბლიკაციები


1990 წლიდან მოყოლებული გამოქვეყნებულია 20 სამეცნიერო ნაშრომი:

    მზის ფოტოენერგეტიკის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნიკა“, #10, 19-23 გვ., 1990წ.

–     მზის ნახევარგამტარული ენერგოსისტემის დაპროექტების საკითხისათვის. სამეცნიეროტექნიკური ჟურნალიმეცნიერება და ტექნოლოგიები”, #6, 36-40 გვ., 1997.

    დენის ავტონომიური წყაროების პრაქტიკული გამოყენების შესახებ. სამეცნიეროტექნიკური ჟურნალიენერგია”, #3(7), 88-92გვ., 1998.

    მზის ფოტოელექტრო გენერატორის მახასიათებლების დამოკიდებულება ორიენტაციასა და ამინდის პირობებზე. სამეცნიეროტექნიკური ჟურნალიენერგია”, #4 (12), 62-67გვ., 1999.

    მზის ფოტოელექტრო ენერგიის მრიცხველი. სამეცნიეროტექნიკური ჟურნალიენერგია” #3(15), 90-91 გვ., 2000.

    საქართველოს მონაკვეთზე ბაქოსუფსის მილსადენის კოროზიის კათოდური დაცვის სისტემებში მზის ენერგიის შესაძლო გამოყენების შესახებ. სამეცნიეროტექნიკური ჟურნალიმეცნიერება და ტექნოლოგიები”, # 10-12, 6-10გვ., 2001.

    ფოტოელექტრო სისტემების გაანგარიშება საქართველოს პირობებში. “განახლებადი ენერგიის წყაროები” საერთაშორისო სემინარის თეზისები, 24-27 გვ., .  თბილისი, 2001 .

  Эффективность работы солнечного фотоэлектро генератора в условиях г. Тбилиси. «Возобновляемые источники энергии» сборник тезисов международной конференции, стр. 8-9, г. Санкт-Петербург, 2001г.

  Перспективы использования солнечной энергии в системах катодной защиты трубопровода баку-Тбилиси-Джеихан. Тезисы международной конференции, стр. 101-103, г. Баку, 2002г.

  Устойчивое энергоразвитие высокогорных общин. Сборник докладов третьей международной конференции. РЭЦ Кавказ, стр. 96-98. 11-12 июля, 2003г.

  Перспектива использования солнечных фотоэлектро систем для высокогорных селений. Международный научный журнал «Алтернативная энергия и экология» 12, 2005.

  Renevable Energy Supply of Mountainous Villages in Georgia. მოხსენებულია განახლებადი ენერგიების მსოფლიო კონგრესზე, შოტლანდიაგლაზგო, 19_25 ივლისი, 2008 ;

      PECULLIARITIES OF EVALUATING AND USING THE RENEWABLE ENERGY RESOURCES IN HIGH MOUNTAINOUS REGIONS”. GEORGIAN ENGINEERING NEWS #3, 2008.

  Преимущество использования возобновляемых источников энергии в труднодоступных малонаселённых деревнях მოხსენებულია ალტერნატიული ენერგიის საერთაშორისო კონფერენციაზე. კიევი 3_5 ნოემბერი, 2009 ;

    მზის ენერგიის გამოყენება მაღალმთიანი სოფლის ლოკალური ენერგომომარაგებისათვის. ჟურნალიენერგია” #3(51), 2009;

    ფშავხევსურეთისა და ხევის არაელექტროფიცირებად სოფლებში განახლებადი ენერგორესურსების კვლევის შედეგები. ჟურნალიენერგია” #4(52)-1, 2009;

–   Использование солнечных энерго систем на охроняемых территориах Грузии. ჟურნალიენერგია” #3(59), 2011 ;

    მზის ნახევარგამტარული ფოტოელექტრო სისტემების კლასიფიკაცია და გამოყენების მიმართულებები საქართველოში. მოხსენებულია საერთაშორისო კონფერენციაზე. თბილისი, 30 მარტი, 2011 ;

– Развитие направления преобразователей энергии на базе полупроводниковых p=n переходов. Internationl conference advanced materials and technologies, Procedeengs, Tbilisi, Georgia, 2015;

© Copyright 2018 - POWERED BY Mywebs.ge All Right Reserved!

Call Now